top of page
ffc8e16a-4b21-4da4-98b8-803d24849ff8.JPG

Inschrijven?

Wat fijn dat je vertrouwen in ons hebt.

Alvorens in te schrijven is het warm aanbevolen om een infomoment bij te wonen. Daar maak je verder kennis met ervaringsgericht onderwijs en ons pedagogisch project. We verwachten dat je onze visie een warm hart toedraagt.

 

Geplande infomomenten 2024 zijn:

donderdag 18/01 op school

woensdag 6/03 op school

dinsdag 14/05 online

 

Via de kalender kan je alvast inschrijven.

Hieronder lees je meer over de procedure om in te schrijven.

Inschrijvingsprocedure

Onze visie op klascapaciteit

We streven naar een optimaal leerklimaat door de grootte van de leefgroepen te beperken. We zien dat het aantal kinderen per leefgroep nog enigszins varieert. Dat is eigen aan een startende school. Naarmate de bekendheid toeneemt verwachten we dat leefgroepen gelijkmatige aantallen leerlingen zullen hebben.
Tegelijk zijn we gebonden aan wettelijke normen die bepalen hoe het aantal leerlingen de komende vijf jaar moet groeien. Dit alles maakt het nog wat onzeker wanneer deze klascapaciteit zal bereikt worden.

We hanteren daarom momenteel geen beperkingen in het aantal leerlingen per klas.

Naarmate we groeien houden we de optie open om een maximumcapaciteit in te voeren om op die manier ons pedagogisch project ten volle te kunnen realiseren.

Wanneer aanmelden en inschrijven?

Inschrijvingen voor het huidige schooljaar kunnen het hele jaar door. Vanuit groepsvorming is het aan te raden om aan te sluiten vanaf 1 september of na een vakantie. Instappen doorheen het schooljaar zal steeds voorafgegaan worden door een aanmeldingsgesprek.


Wordt je kleuter 2 jaar en 6 maanden in de loop van het schooljaar, dan kan je kind starten volgens de vastgelegde instapdata. Deze kan je eenvoudig berekenen via de website Onderwijs Vlaanderen.
Een vijf- of zesjarige leerling die in het komende schooljaar wil instappen moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • voldoende aanwezig geweest zijn in het Nederlandstalig kleuteronderwijs gedurende het vorige schooljaar (voor vijfjarigen betekent voldoende aanwezigheid 185 halve dagen, voor zesjarigen 220 halve dagen);

 • beschikken over een bewijs dat hij of zij gedurende het huidige schooljaar les heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een buitenlandse lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Wens je je kind(eren) in te schrijven voor schooljaar 2024-2025, dan kan dat volgens volgende voorrangsregeling:

 • Voorrangsperiode voor broertjes en zusjes van kinderen die al ingeschreven zijn in BuitenWijs, ook andere kinderen die op hetzelfde adres wonen (vb stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen), alsook voor kinderen van personeelsleden: inschrijven kan tussen 18 januari 2024 en 1 maart 2024

 • Vrije inschrijvingen: vanaf 1 maart 2024    

 

Bovenstaande procedure en timing onder voorbehoud van wijzigende wetgeving en afspraken met de scholen in Ninove. 

Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorafgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar en moeten dus niet elk jaar opnieuw aangemeld worden. De inschrijving stopt enkel wanneer jij als ouder beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind wordt uitgesloten van de school. 

 

 

Waar aanmelden en inschrijven?

Elke inschrijving vindt plaats op school. Je krijgt uitleg bij de pedagogische methode, het schoolreglement, de rol van de ouders en de inschrijvingsprocedure.

Wat breng je mee naar de inschrijving? 

 • Elektronische identiteitskaart of een ander wettelijk document dat de identiteit van je kind bevestigt en het rijksregisternummer vermeldt

 • Rijksregisternummer en contactgegevens van beide ouders

 • Zorgnoden die reeds in kaart zijn gebracht door externen (CLB, Logopedist, psycholoog, …) 

 

 

​Voorwaarden tot inschrijving

Je verklaart je als ouder bij elke aanvraag tot inschrijving schriftelijk akkoord met een aantal zaken: 

 • Het pedagogisch project 

 • Het organigram en de betrokkenheid van ouders binnen de schoolwerking

 • De regeling van de praktische zaken 

 • Het schoolreglement

Je moet je als ouder vooraf duidelijk informeren en nagaan of je ons project kan onderschrijven en ook of je je engagementen wil opnemen. Het belang van het bijwonen van de informatieavonden wordt hiervoor onderstreept. 

Kennismaken met onze schoolwerking kan op georganiseerde infomomenten. We vinden het belangrijk dat jij de (meer)waarde van ervaringsgericht leren in BuitenWijs kan onderschrijven. Om de klaswerking niet om de haverklap onnodig te doorbreken verkiezen we geen individuele proefmomenten tijdens de lesdagen te houden. Een proefmoment is slechts een momentopname. Wij werken aan het welbevinden van je kind op een continue manier.

Als je je akkoord hebt verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement wordt je kind ingeschreven op voorwaarde dat 

 • Het eventuele maximum leerlingenaantal niet bereikt is

 • Je kind op het moment van de instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet

 • De inschrijving er niet op gericht is om tijdens het schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan

 • Je kind tijdens het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar niet definitief verwijderd werd uit de school

​Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Heeft je kind een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van redelijke aanpassingen. De ontbindende voorwaarde geeft ons de tijd om een grondige afweging te maken van de redelijkheid van aanpassingen die nodig zijn en dit binnen een termijn van maximum 60 kalenderdagen. Als ouder ben je verplicht dit verslag over te maken aan de school bij inschrijving. Indien het verslag beschikbaar was op het moment van de inschrijving, maar door jou als ouder niet gemeld werd, wordt de ontbindende voorwaarde alsnog ingeroepen op het moment dat wij vaststellen dat er een verslag was op het moment van de inschrijving. Ook indien een verslag wordt opgemaakt tussen het moment van de inschrijving en de effectieve instap in de school, moet je als ouder het verslag aan de school overmaken. In geval van schoolverandering (tijdens het schooljaar of via een inschrijving met het oog op volgend schooljaar) zal de voorgaande school van je kind ons een kopie van het verslag of gemotiveerd verslag overmaken, als onderdeel van de verplicht over te dragen leerlingengegevens.

Wanneer de school de aanpassingen redelijk acht, wordt de inschrijving onder ontbindende voorwaarde omgezet in een gerealiseerde inschrijving. Je kind is dan definitief ingeschreven. Indien de school na overleg de aanpassingen onredelijk acht, motiveert het schoolbestuur waarom de aanpassingen die nodig zijn, als onredelijk worden beoordeeld en ontvang je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat je kind in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de onredelijkheid van de aanpassingen.

 

 

Als je kind de school heeft verlaten en je wenst het later opnieuw in te schrijven, dan moet de hierboven beschreven inschrijvingsprocedure volledig opnieuw worden gevolgd.

bottom of page