top of page
a8e21f41-2f8a-45f3-ac6f-419c4caf0eba.jpg

Ervaringsgericht onderwijs

Kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs gaan met voldoende nieuwsgierigheid en goesting de wereld rondom hen kunnen verkennen. We moedigen ze aan om initiatief te nemen en in dialoog te gaan met mekaar en met de begeleider. Daarom zetten wij in op ervaringsgericht onderwijs. 

Maar wat is ervaringsgericht onderwijs eigenlijk? En krijgt mijn kind hierdoor wel alle leerkansen?

Bekijk hiernaast extra informatie uit het boek: "Ervaringsgericht werken van Ferre Laevers en Ludo Heylen."

1 / Waar staat ervaringsgericht onderwijs voor? 

Ervaringsgericht werken is zoveel meer dan leren uit ervaring. Kinderen leren met vallen en opstaan. Ervaringsgericht onderwijs wordt dan snel gelijkgesteld met zelf ontdekkend leren. We geloven heel sterk dat zelf ontdekkend leren veel potentieel heeft, maar willen niet elk leren beperken tot zelfontdekkend leren. Er zijn verschillende strategieën en methodieken mogelijk om ervaringsgericht te werken.

2 / Wat zijn de krachten van een ervaringsgerichte leerkracht? 

​De ervaringsgerichte leerkracht zal intens zoeken naar wat er zich in de kinderen afspeelt, op wat de klas- en schoolomgeving bij hen teweeg brengt. De manier waarop ze de wereld zien en beleven. Het is proberen in de huid van de kinderen te kruipen. Het handelen wordt voortdurend afgestemd op de noden van de kinderen om te ontwikkelen en te groeien.

Hoe herken je een ervaringsgerichte leerkracht? Aan...

 • een sterk empathische houding

 • een grote sensitiviteit

 • een krachtig vermogen in het actief luisteren

 • het inleven in het kind / in de klasgroep zonder vanuit eigen perspectief invulling te geven zodat de leercontext volledig kan aansluiten:

  • bij hun nood aan respect

  • geborgenheid

  • waardering

  • erkenning

  • voldoende uitgedaagd worden

  • voldoende aansluit bij interesses en talenten

  • voldoende ruimte geeft voor eigen initiatief

Kortom een leerkracht die op alles inspeelt om ontwikkeling en groei mogelijk te maken op alle gebieden die voor het leven van belang zijn.

Je kunnen verplaatsen in kinderen is hierbij fundamenteel.

3 / Bieden jullie kwaliteitsvol onderwijs? 

We gaan onze onderwijspraktijk beoordelen vanuit drie invalshoeken:

 • De aanpak: op welke manier geven we vorm aan een krachtige leeromgeving?

 • Het proces: wat speelt er zich in de kinderen af wanneer ze met die leeromgeving in interactie zijn? We gaan op een procesgerichte manier kijken naar onze onderwijskwaliteit.

 • Het effect: wat leert mijn kind met de opgedane ervaring? Kan het kind een transfer maken tussen het geleerde en dit op andere momenten toepassen ?

 

We bekijken de totale ontwikkeling van het kind. Sociale competenties, zelfsturing, ondernemingszin en expressie  staan hoog op de agenda. Deze overstijgende ontwikkelingsdoelen krijgen evenveel aandacht als de doelen van  lezen, schrijven en rekenen.

Vanuit data analyse bekijken we kritische onze onderwijskwaliteit; behouden we wat goed loopt en sturen  bij waar nodig.

4 / Wat met de eindtermen en latere studies?

We gaan aan de slag met de leerplandoelen van de scholenkoepel OVSG en met de cahiers  wereldoriëntatie en cultuurbeschouwing van onze eigen scholenkoepel FOPEM. 

We zetten gedurende de volledige schoolloopbaan in op het aanleren van verschillende studietechnieken, op plannen en structuren, … . We evalueren methodieken met onze leerlingen, praten erover in groep en staan stil bij wat werkt of niet werkt. Op die manier maken we onze kinderen zelfstandiger in het werken voor school, leren ze zichzelf kennen wat betreft studietechnieken en zijn ze klaar om de overstap te maken naar het secundair onderwijs. 

5 / Wat met handboeken en methodes?

We werken met handboeken en handleidingen als leidraad voor de theoretische lessen. Wij houden ons hier niet slaafs aan vast maar zetten ze wijs in op basis van de noden van onze leerlingen. 

bottom of page